درایورها و نرم افزارهای کاربردی

نام دستگاهنوع دستگاهسیستم عاملحجم فایلگزینه متناسب با سیستم عامل مورد نیاز را انتخاب و دانلود نمائید
hp 1018پرینترwindows2.6 MBwin7 / 32bit win7 / 64bit 
hp 1102پرینترwindows143.3 MBwin7 / 32bit
hp 1320پرینتر / universalwindows17.1 MBwin7 / 32bit
hp 2014پرینترwindows2.7 MBwin7 / 32bit win7 / 64bit win10 / 32bit win10 / 64bit
hp 2015پرینتر / universalwindows17.2 MBwin7 / 32bit win7 / 64bit win10 / 32bit win7 / 64bit
hp 2035پرینترwindows4.8 MB

win7 / 32bit

hp 5200پرینترwindows17.2 MBwin7 / 32bit
hp M401پرینترwindows83.1 MBwin7 / 32bit win7 / 64bit
hp M402پرینتر windows88.5 MBwin7 / 32bit win7 / 64bit win10 / 32bit win10 / 64bit
hp 2055پرینتر windows45.1 MBwin7 / 32bit win7 / 64bit win10 / 32bit win10 / 64bit